Klimaatzaak tegen Shell door Milieudefensie; weet u waarvoor u tekent?

De vereniging Milieudefensie begint een juridische procedure tegen het bedrijf Shell met betrekking tot de rol van Shell in relatie tot de klimaatverandering. Milieudefensie nodigt iedereen uit om naast haar op te treden als mede-eiser(es) in een te voeren juridische procedure. In de toelichting op de website zet Milieudefensie uiteen wat de inhoud en strekking zijn van de volmacht die mede-eisers hiertoe aan de vereniging verlenen. Met de volmacht geeft u Milieudefensie verregaande toestemming om namens u te procederen in deze zaak. Zo’n volmacht is niet zonder gevolgen, zoals ik hierna uiteenzet. Weest u zich bewust van de mogelijke gevolgen van uw toestemming.

De door u te verlenen volmacht is onherroepelijk:

“…Ik verleen aan Milieudefensie ook een onherroepelijke volmacht om ….”.

Eenmaal verleend blijft verleend. Het is in beginsel niet mogelijk om de verleende volmacht in te trekken. Ook als Shell bijvoorbeeld tegemoet komt aan de eisen van Milieudefensie, of deze vereniging neemt standpunten in waarmee u het oneens bent, blijft u gebonden aan uw instemming. Wilt u afhaken als Milieudefensie in het ongelijk is gesteld, dan is dit volgens de tekst van de volmacht niet mogelijk. U ‘tekent’ bovendien om als mede-eiser op te treden in alle mogelijke procedures:

Ik verleen aan Milieudefensie ook een onherroepelijke volmacht om…. en het wel of niet instellen van hoger beroep. Ik verleen ook volmacht om namens mij de procedure voort te zetten en de nodige procesbeslissingen te nemen in het geval dat Milieudefensie niet-ontvankelijk verklaard wordt, of om andere reden niet (meer) als belanghebbende partij aan de procedure kan deelnemen.”

Shell is een internationaal bedrijf. In de volmacht staat niet vermeld dat deze alleen geldt voor procedures in Nederland. Milieudefensie kan op basis van uw volmacht ook een procedure aanhangig maken voor een gerecht in bijvoorbeeld Londen of New York. Andersom kan Shell ook besluiten om een buitenlandse rechter te benaderen als zij van mening is dat haar belangen bij een buitenlandse rechter beter gewaarborgd zijn. Wellicht wordt u dan ook door Shell in de procedure betrokken, u bent immers procespartij. Hoe een buitenlandse rechter omgaat met uw positie als mede-eiser moet u dan maar afwachten. Uw onherroepelijke volmacht kan zo verworden tot een blanco volmacht.

 

Als mede-eiser bent u volwaardig deelnemer in de juridische procedure. U ondersteunt de procedure en u wordt aangemerkt als eisende partij. Weet u eigenlijk waarvoor u toestemming heeft gegeven? Nee, want u bent onbekend met de inhoud van de dagvaarding (de procesinleiding), de inhoud van de te wisselen processtukken en de inhoud van een eventueel te voeren procedure in hoger beroep, of een andersoortige procedure. Misschien dat Milieudefensie u via een website op de hoogte houdt, maar dit zal dan achteraf zijn. U verbindt uw naam en toestemming dus aan vooraf onbekende standpunten en proceshandelingen. Als de rechter een streep door de procedure zet of Milieudefensie in het ongelijk stelt, kan de vereniging met uw volmacht andere procedures voeren, al dan niet in hoger beroep. Uw volmacht geldt dus niet enkel voor de procedure bij de rechtbank, maar blijft mogelijk procesjaren geldig, ook als (uw) omstandigheden zich wijzigen. Uw volmacht geldt trouwens niet voor schikkingen, alleen voor procesbeslissingen.

 

U bent bovendien niet anoniem; uw naam en woonplaats worden vermeld in de dagvaarding:

“…Ik geef Milieudefensie toestemming om mijn volledige naam en woonplaats als mede-eiser te vermelden in de dagvaarding…”.

 Uw persoonsgegevens kunnen voor onbepaalde tijd door Milieudefensie worden gebruikt en u heeft in beginsel geen recht om deze gegevens te laten verwijderen uit de bestanden van de vereniging:

“…Verder stem ik ermee in dat de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen door Milieudefensie gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden van de volmacht ….maar dat ik Milieudefensie gedurende de looptijd van de onherroepelijke volmacht niet kan verzoeken om intrekking van de toestemming of het wissen van de persoonsgegevens of het beperken van de opgegeven persoonsgegevens omdat die voor het uitvoeren van de volmacht noodzakelijk zijn…”.

Het is zeer de vraag of dit in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens en de nieuwe regelgeving over bescherming van persoonsgegevens. Met name de voorwaarde dat uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd (“…gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden van de volmacht …”) bewaard worden en ook niet gewist kunnen worden roept vraagtekens op.

 

Tenslotte, maar niet in de laatste plaats de kosten. Hierover meldt Milieudefensie:

“…Ik ben er mee bekend dat mij geen kosten in rekening zullen worden gebracht met betrekking tot de rechtszaak, ongeacht de uitkomst in het vonnis van de rechter…”.

Hierin kunt u lezen dat u, behalve uw donatie, niet opdraait voor andere kosten in verband met de rechtszaak. Zo zal de vereniging dit ook bedoelen. Maar, gaat het hier alleen over de rechtszaak bij de rechtbank, of ook over het hoger beroep en/of voortzetting van de zaak bij andere gerechten (zoals vermeld in de volmacht)? De tekst spreekt van vonnis, maar in hoger beroep is geen sprake van een vonnis, maar van een arrest.

Weest u erop bedacht dat dit een afspraak is tussen u en Milieudefensie. Shell, een rechter of een mogelijk andere procespartij hebben niets met deze afspraak te maken. U leest niet dat de rechter u niet mede kan veroordelen in de kosten van een procedure. Als –in beginsel- volwaardige procespartij kunt u veroordeeld worden in de proceskosten en kunnen deze ook op u worden verhaald door de andere procespartij. Of de soep zo heet gegeten wordt, is dan natuurlijk maar de vraag, maar de volmacht laat deze mogelijkheid wel open.

Samenvattend roept de tekst van de volmacht de nodige juridische vragen op. Wilt u Milieudefensie steunen, dan is het de vraag of u dit op deze wijze moet doen, omdat het verlenen van een onherroepelijke volmacht vergaande langdurige consequenties voor u kan hebben.

[bron: steun.milieudefensie.nl/mede-eiser-klimaatzaak]

https://www.trouw.nl/opinie/kijk-uit-met-het-geven-van-een-volmacht-aan-milieudefensie~a89a50d2/

https://www.trouw.nl/opinie/wie-meedoet-aan-de-zaak-tegen-shell-doet-dat-tot-de-eindstreep~aa8c0837/

 

 

Actuele uitspraken rechtbank Rotterdam

Door te klikken op onderstaande link krijgt u toegang tot de op rechtspraak.nl. gepubliceerde actuele uitspraken van de rechtbank Rotterdam op het gebied van civiel recht:

Rechtbank Rotterdam / civiele uitspraken op rechtspraak.nl

[bron: rechtspraak.nl / periode 9 april – 15 april  2018]

 

 

Tijdschrift ‘Trema’  van de Nederlandse vereniging voor rechtspraak nu voor iedereen te lezen; open access.

Sinds kort is het tijdschrift ‘Trema’ voor iedereen ‘online’ te lezen. Het tijdschrift is hiermee een van de eerste Nederlandse ‘open access’ tijdschriften op het gebied van recht en rechtspraak. Het blad is een uitgave van de Nederlandse vereniging voor rechtspraak en is de moeite van het lezen waard!

[bron: trema.nvvr.org/editie/2018-01/zinindelente]

 

 

Is een gastouder een werknemer (en is sprake van een arbeidsovereenkomst)?

De vraag of een gastouder een werknemer is, werd recentelijk aan de Rotterdamse kantonrechter voorgelegd. Als sprake is van werknemerschap –en hiermee van een arbeidsovereenkomst- dan komt aan de gastouder wettelijke bescherming van een werknemer ten goede: doorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming, betaalde vakantie en dergelijke. Is de gastouder geen werknemer dan vallen de afspraken onder het ‘normale’ contractenrecht en is de gastouder een zelfstandige.

In deze zaak betrof het een Rotterdamse gastouder die via bemiddeling van een bureau gastouderwerkzaamheden verrichte voor een gezin met twee kinderen. De gastouder had hiervoor een contract getekend waarin duidelijk vermeld was dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst.
In opvolgende contracten was een soortgelijke bepaling opgenomen. Gastouder en ouders hebben onder andere afgesproken dat vakanties worden doorbetaald. Betaling aan de gastouder vindt plaats via het gastouderbureau, welke factureert aan de ouders. De ouders beëindigen het contract nadat de gastouder heeft aangegeven dat zij de opvangmomenten wil wijzigen en overleg niet tot een oplossing leidt. De gastouder wendt zich vervolgens tot de rechter met het standpunt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat zij recht behoudt op werknemersbescherming en doorbetaling van loon.

De Rotterdamse kantonrechter beoordeelt achtereenvolgens de bedoeling van partijen bij het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst. Vervolgens bekijkt de rechter de mate waarin de gastouder zelfstandig haar werkzaamheden kon uitvoeren en invullen. Is sprake van een gezagsverhouding en op welke wijze vond de beloning plaats?

De rechter oordeelt dat partijen uitdrukkelijk de bedoeling hadden om geen arbeidsovereenkomst te sluiten, gegeven de tekst in de contracten. Het stond de gastouder vrij om zelf te bepalen hoe zij invulling gaf aan haar taak, zodat geen sprake was van een gezagsverhouding. De beloning vond plaats via het gastouderbureau, aan wie gefactureerd werd en alleen de gewerkte uren werden betaald. De conclusie is dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De gastouder kan dus geen aanspraak maken op ontslagbescherming en doorbetaling van loon.

[bron: rechtspraak.nl/ ECLI:NL:RBROT:2017:10418]

 

 

Rotterdamse kantonrechter acht  zich bevoegd in executiegeschil

De kantonrechter te Rotterdam heeft de ontruiming van een gehuurd bedrijfspand goedgekeurd tenzij achterstallige huurtermijnen alsnog binnen een 30 dagen zouden zijn betaald. De huurder betaalt, maar de verhuurder wil het gehuurde gaan ontruimen. Hierop vraagt de huurder aan de kantonrechter te Rotterdam om de geplande ontruiming te schorsen. De kantonrechter moet beslissen in een executiegeschil.

Uitgangspunt is dat in een executiegeschil de voorzieningenrechter van de sector civiel van de rechtbank en niet de kantonrechter bevoegd is om te beslissen. De verhuurder voert dit ook aan. Als de rechter dit verweer van de verhuurder volgt neemt de kantonrechter geen beslissing. De kantonrechter overweegt in haar vonnis echter dat discussie bestaat welke rechter bevoegd is in een executiegeschil. Om partijen duidelijkheid te geven acht de rechter zich bevoegd om te beslissen. De beslissing valt vervolgens negatief uit voor de huurder.

De Rotterdamse Kantonrechter neemt in haar uitspraak geen expliciet standpunt in op de vraag of zij bevoegd is om te beslissen in een executiegeschil. De rechter neemt wel een beslissing “…om partijen duidelijkheid te verschaffen over de materiële vraag die hen verdeeld houdt…”. Hiermee verklaart de kantonrechter zich feitelijk bevoegd om een beslissing te nemen in een executiegeschil. Deze uitspraak biedt de mogelijkheid om in vergelijkbare kwesties executiegeschillen (mag een vonnis in een huurzaak of wellicht ook een arbeidszaak ten uitvoer worden gelegd?) aan de kantonrechter te Rotterdam voor te leggen. De gang naar de kantonrechter is goedkoper dan de gang naar de voorzieningenrechter, alleen al omdat de griffierechten bij de kantonrechter aanzienlijk lager zijn. Bovendien betaalt de gedaagde partij bij de kantonrechter geen griffierecht.

[bron: rechtspraak.nl/ ECLI:NL:RBROT:2018:775]

 

 

Billijke vergoeding in het arbeidsrecht; een recent onderzoek

In het geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst waarbij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, kan dit consequenties hebben voor te betalen vergoedingen. Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever kan aan de werknemer een billijke vergoeding worden toegekend. Bij ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer, kan dit leiden tot verlies van diens aanspraak op een transitievergoeding.

In opdracht van de Minister van SZW heeft het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek uitgevoerd of het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ doet wat daarmee is beoogd. Namelijk, dat alleen in uitzonderlijke gevallen aan de werknemer een billijke vergoeding wordt toegekend of de werknemer zijn recht op transitievergoeding (gedeeltelijk) verliest. Het HSI concludeert dat slechts in uitzonderlijke gevallen de rechter een billijke vergoeding aan de werknemer toekent of dat de rechter oordeelt dat de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd is.

[bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/05/onderzoeksrapport-ernstig-verwijtbaar-handelen-of-nalaten-in-de-wwz]

 

 

Pensioen en echtscheiding

In de uitzending van het AVROTROS tv-programma ‘Radar’ van 5 februari jl. ging het onder andere over de verdeling van ouderdomspensioen na een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap. In het tv-programma waren hierover onder andere wetenschapper mr. Dr. B. Starink van de Universiteit Tilburg (Competence Centre for Pension Research) en pensioenadvocaat mr. Th. Gommer uit Tilburg aan het woord.

Gescheiden partners behoren binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding  / inschrijving van ontbinding van een geregistreerd partnerschap in de registers van de burgerlijke stand zorg te dragen voor een goede schriftelijke melding bij de pensioeninstellingen. Gebeurt dit niet, dan kan degene die tijdens het huwelijk / het geregistreerd partnerschap géén ouderdomspensioen heeft opgebouwd jegens deze instellingen géén aanspraak op pensioen geldend maken. U moet hiervoor dan aankloppen bij uw ex-partner.

Voorafgaande aan de scheiding moeten partners zich er van bewust zijn dat het ouderdomspensioen niet alleen via de standaardmanier (verevening) verdeeld behoeft te worden, maar dat dit ook op andere manieren kan gebeuren. Voor partnerpensioen gelden weer andere regels. Uw advocaat is de aangewezen persoon die hierover informatie verschaft.

 

 

Werkweigering

De Rotterdamse Kantonrechter heeft kort geleden een uitspraak gepubliceerd over werkweigering. Het betrof een werknemer die weigerde zijn werk uit te voeren. Vervolgens is deze werknemer op staande voet ontslagen. De rechter toetst of de omstandigheden waaronder de werkweigering zich voordeden, een ontslag op staande voet rechtvaardigen.

In de recent gepubliceerde uitspraak gaat het om een (waarschijnlijk in de regio Rotterdam woonachtige) werknemer van een Limburgs bedrijf die in Eindhoven op een project moet komen werken. Hieraan voorafgaand hebben werknemer en werkgever onderhandeld over de beëindiging van het arbeidscontract van de werknemer. Omdat ze er niet zijn uitgekomen blijft de arbeidsovereenkomst van kracht en wordt de werknemer geacht in Eindhoven te verschijnen. Dit doet hij niet. Na herhaaldelijke schriftelijke waarschuwingen volgt dan een ontslag op staande voet.

De kantonrechter oordeelt dat werkweigering in beginsel een geldige reden is voor een ontslag op staande voet. Of het ontslag in dit geval gerechtvaardigd is, beoordeelt de rechter aan de hand van de omstandigheden. De werknemer is meerdere malen schriftelijk gewaarschuwd en opgeroepen, maar is desondanks niet op het werk verschenen. Hiermee heeft de werkgever voldaan aan zijn waarschuwingsplicht: ECLI:NL:GHDHA:2016:1564

De opdracht om te komen werken was een redelijke opdracht, aldus de rechter. De eerdere onderhandelingen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen waren op niets uitgelopen en werkgever had vervolgens duidelijk kenbaar gemaakt dat het werk dan gewoon werd voortgezet.

De weigering van de werknemer om te komen werken was niet gerechtvaardigd. De werklocatie; in Eindhoven, oordeelt de rechter als passend. De werknemer was hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Bovendien wordt in de inhoud van de arbeidsovereenkomst rekening gehouden met de reistijd en reiskosten. De werknemer wist bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst dat het bedrijf in Limburg gevestigd is en opdrachten uitvoert op locaties die niet in de buurt liggen. Ook de inhoud van het uit te voeren werk was passend voor de werknemer, die zelf niet duidelijk maakt waarom dit anders zou zijn.

De kantonrechter concludeert dan dat de werknemer bij voortduring zonder goede reden heeft geweigerd om te komen werken en oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven.

[bron: rechtspraak.nl/ ECLI:NL:RBROT:2017:10373]

 

 

Mondelinge uitspraak direct na de mondelinge behandeling

De kantonrechter Rotterdam heeft gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om ter zitting mondeling uitspraak te doen. Deze bevoegdheid is opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het geeft de rechter de mogelijkheid om in een civiele zaak (die speelt tussen burgers en/ of bedrijven onderling) een einduitspraak te doen. De rechter behoudt nog steeds de mogelijkheid om vier weken te wachten met haar einduitspraak, maar een mondelinge einduitspraak komt de snelheid van de procedure ten goede.

Het geschil betrof een burengeschil waarbij de buren verdeeld waren over de vraag welke loodgieter een gezamenlijke lekkage zou moeten verhelpen.

[bron: rechtspraak.nl / ECLI:NL:RBROT:2017:10143]

Het is niet zo dat deze bevoegdheid aan de rechter een vrijbrief verschaft om zo maar wat te roepen. Ook de rechter moet zich aan de wet houden en de regels toepassen. In onderstaande uitspraak van het gerechtshof Den Haag wordt een Rotterdamse kinderrechter flink op de vingers getikt. Het hof geeft in haar uitspraak duidelijk de criteria aan waar aan moet worden voldaan. Ook rechters maken fouten. Een en ander heeft voor het oordeel van het gerechtshof geen consequenties, omdat het hof haar overwegingen vervat in een aantal ‘obiter dicta’: een aantal overwegingen ten overvloede.

[bron: rechtspraak.nl / ECLI:NL:GHDHA:2018:577]

 

Dit zijn recent gepubliceerde artikelen. Oudere artikelen zijn verwijderd ten behoeve van de toegankelijkheid.